Boşanma Davası

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 18565

Karar: 2010 / 133

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Davalı-davacı kadın, ziynetlerle ilgili karşılık davası yönünden yemin deliline de dayanmıştır. Davalı-davacıya hasmına yemin teklif etme hakkı hatırlatılıp, hasıl olacak sonuca göre bütün deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekir.(1086 S. K. m. 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354)

Karşılık Dava Yönünden Yemin Deliline Dayanıldığı

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda gün numarası gösterilen hüküm kocanın boşanma davası, kusur, tazminatlar, eşya ve ziynetler yönünden temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasal gerektirici nedenlere ve özellikle davalı-davacı kadın vekilinin 8.5.2008 günlü oturumda eşyalarla ilgili talebinden vazgeçtiğinin duruşma tutanağına geçirilmiş bulunmasına ve bu tutanağın yanlış düzenlendiği konusunda yargılama aşamasında itiraz edilmediğinin anlaşılmasına göre davacı-davalı kocanın tüm, davalı-davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Davalı-davacı kadın, ziynetlerle ilgili karşılık davası yönünden yemin deliline de dayanmıştır. (HUMK. md. 337-354) Davalı-davacıya hasmına yemin teklif etme hakkı hatırlatılıp, hasıl olacak sonuca göre bütün deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve soruşturma ile yazılı biçimde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen nedenlerle davalı-davacı kadın yararına BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerin ise yukarda 1. bentte açıklanan sebeplerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın G.’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 60.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatıran kadına geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 tarih içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 11.01.2010

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat