Borcu Karşılayan Teminat Mektubunun Bulunması Hacizlerin Kaldırılması

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Borcu Karşılayan Teminat Mektubunun Bulunması Hacizlerin Kaldırılması

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2017/1653
KARAR: 2017/13530

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 22/12/2016 tarih, 2016/7969 E. – 2016/25861 K. sayılı Daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız icra takibinde, borçlunun borca itiraz ettiği, alacaklının başvurusu üzerine genel mahkemece itirazın iptaline karar verildiği, borçlu tarafından icra mahkemesine yapılan başvuru ile, itirazın iptali kararının tehiri icra istemli olarak temyizi ile dosya borcunun tamamını karşılar 274.000,00 TL bedelli teminat mektubunun icra dosyasına sunulmasına rağmen icra müdürlüğünün 17.6.2015 tarihli kararı ile; borçlunun 3. kişilerdeki alacakları için gönderilen 89/1 haciz ihbarnameleri ile borçluya ait mallara konulan hacizlerin kaldırılmasına ilişkin talebinin reddedildiğini ileri sürerek borçlunun mallarına konan hacizlerin kaldırılmasının istendiği, mahkemece, 01.7.2015 tarihli ara karar ile; borçlu tarafından mahkemeye 287.000,00 TL bedelli teminat mektubu sunulduğundan ve bunun dosya borcunun tamamını karşıladığı anlaşıldığından borçlunun malvarlığına konan tüm hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiş olmakla, şikayetin konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına ve mahkemeye sunulan 287.000,00 TL bedelli teminat mekteubunun iadesi talebinin de reddine karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda, alacaklı tarafından genel haciz yoluyla yapılan ilamsız icra takibine borçlunun itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklının itirazın iptali isteminin, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 12.5.2015 tarih ve 2013/446 E. – 2015/332 K. sayılı kararı ile kabul edilerek, borçlunun toplam 161.992,07 TL borca itirazının iptaline karar verildiği, alacaklının, icra dairesine ilamı ibraz ederek 29.5.2015 tarihli talebi üzerine, icra müdürlüğünce 3. kişilere 89/1 haciz ihbarnamelerinin gönderildiği, borçlunun ise itirazın iptali ilamını tehir-i icra talepli olarak temyiz ettiğine dair dilekçeyi ve 274.000,00 TL bedelli teminat mektubunu 15.6.2015’te icra dairesine sunması üzerine, 16.6.2015 tarihinde mehil vesikası düzenlendiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise, icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.

İİK’nun 85/1. maddesi uyarınca; borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Aynı maddenin son fıkrası uyarınca ise, icra memurunun haciz koyarken alacaklı ve borçlunun menfaatlerini gözetmesi gerekir.

Yargıtay’dan tehiri icra kararı alabilmek üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK’nun 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.

İcra müdürlüğünce yapılan 28.5.2015 tarihli dosya hesabına göre bakiye borç miktarının 268.491,79 TL olduğu ve bu tutarı karşılar nitelikte olan 274.000,00 TL bedelli teminat mektubunun 15.6.2015 tarihinde icra müdürlüğüne sunulduğu anlaşıldığından, borçlu tarafından, dosya borcunun tamamı (asıl alacak ve fer’ileri) icra dairesine depo edilmiş olmakla, mahkemece, aşkın hale gelen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, ikinci kez 287.000,00 TL tutarındaki teminat mektubu alınmak suretiyle hacizlerin kaldırılması yerinde olmadığı gibi mahkemece fuzuli olarak alınan 287.000,00 TL tutarlı teminat mektubunun borçluya iadesi talebinin reddi de isabetsizdir.

O halde mahkemece; borçlu tarafından icra dairesine sunulan ve dosya borcunun tamamını karşılar nitelikteki 15.6.2015 tarihli teminat mektubunun varlığı karşısında, mahkemece hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, bu talebin kabulü için ikinci kez teminat mektubu alınması yerinde olmadığından, mahkemece alınan 30.6.2015 tarihli 287.000,00 TL tutarlı teminat mektubunun iadesi talebinin kabulü yerine reddi isabetsiz olup, Dairemizce mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken maddi hataya müstenit olarak onandığı görülmekle, borçlunun karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 22.12.2016 tarih ve 2016/7969 E. – 2016/25861 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 02.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat