Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Hak Ve Alacaklarının Haczi

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Hak Ve Alacaklarının Haczi

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 16978

Karar: 2000 / 1239

Karar Tarihi: 17.01.2000

ÖZET: Borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının haczinin talep edilmesi ile haciz işlemi tamamlanmış sayılmaz. Alacak icra memurunun haciz iradesini açıklaması ile yani haciz talebinin kabulü ile haczedilmiş olur.

(2004 S. K. m. 89)

Haciz İşleminin Tamamlanmış Sayılacak Olması

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 17.11.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Uyuşmazlık borçlunun 3.kişilerdeki hak ve alacaklarının haczine ilişkindir. Borçlunun 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının haczinin talep edilmesi ile haciz işlemi tamamlanmış sayılmaz. Alacak icra memurunun haciz iradesini açıklaması ile yani haciz talebinin kabulü ile haczedilmiş olur.

Alacağın Haciz Talebinin Kabulü İle Haczedilecek Olması

Somut olayda, alacaklı 4.5.1999 tarihinde borçlunun 3. kişideki icra takibinden doğan alacağına haciz konulmasını talep etmiş ise de, bu talep icra müdürlüğünce takibin kesinleşmediğinden bahisle reddedilmiştir. İcra müdürlüğünün bu muamelesi şikayet yoluyla iptal edildikten sonra alacaklı 10.5.1999 tarihinde haciz talebini 4.5.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yenilemiş, icra müdürlüğü 10.5.1999 tarihli kararı ile borçlunun 3. kişideki alacağına geriye dönük olarak 4.5.1999 tarihinden itibaren haciz konulmasına karar vermiştir. Haciz kararının talep tarihinden geriye dönük olarak verilmesi mümkün değildir. Haciz verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve sonuçları doğurur. Bu nedenle 10.5.1999 tarihinden geçerli olarak haciz işlemi yapılabilir. Borçlu ise 3. kişideki alacağını 6.5.1999 tarihinde T.İş Bankasına temlik etmiş olup borçlunun 10.5.1999 tarihi itibariyle haciz konulacak bir alacağı kalmamıştır. Bu açıklamalar ışığında şikayetin kabul edilmesi yerine yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

Sonuç: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA) 17.1.2000 gününde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat