Bölge Adliye Mahkemelerinin Temyiz Yoluna Başvurulamayan Kararları

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Bölge Adliye Mahkemelerinin Temyiz Yoluna Başvurulamayan Kararları

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAYAN KARARLARI (HUKUK) (6100 S. K. m. 362)
Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dahil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar ***
Bölge adliye mahkemesinin iş mahkemelerince verilen nihai kararlarına karşı istinaf yoluna başvuru üzerine verdiği kararlardan, miktar veya değeri kırk bin Türk lirasını geçmeyen davaları hakkındaki nihai kararlara karşı temyize gidilemez. (5521 S. K. m. 8)
Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davaları hariç olmak üzere 4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.
Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar
Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar
Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar
Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hakimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar
Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar
***  Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, kırk bin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü kırk bin Türk Lirasını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat