Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu Nedir? Nasıl Oluşur?

MADDE 268.- İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve ko­vuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.

AÇIKLAMA

I- GENEL OLARAK:

268.madde hükmüyle, “işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla bir başka kişiye ait kimliği veya kim­lik bilgilerini kullanmak” şeklindeki eylem bir yenilik olarak iftira suçunun özel bir işleniş biçimi olarak düzenlenmiştir.

II- SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanılmasının iftira suçunun özel bir işleniş biçimi olarak düzenlenmesi ile korunmak istenilen hukuksal değer, adli­yenin ve kişi haklarının korunmasıdır.

III-  SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU:

Suçun Faili: İftira suçunun 268’unci maddede düzenlenen şeklinde suçun fai­li, işlediği suç nedeniyle hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılırken kendi kimliği veya kimlik bilgisi yerine başkasına ait kimlik ve kimlik bilgisini kullanan kimsedir. Diğer bir anlatımla fail, kendisi hakkında işlediği bir suç nedeniyle soruş­turma yürütülen ve şüpheli konumunda olan bir kimse veya hakkında kovuşturma yürütülen ve sanık (CMK 2.md.) konumunda olan bir kimsedir.

Suçun Mağduru: Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle iftira suçunun mağduru, TCK’nun sistematiği gözetildiğinde dar anlamda “adliye” ya da “adli mekanizma”dır. Zira bu suç “Adliyeye karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Geniş anlamda suçun mağduru ise, fail tarafından hakkında gerçek dışı hukuka aykırı bir fiil isnat edilen masum kişidir.

IV-  SUÇUN MADDİ UNSURU:

Bu suçun maddi unsuru, işlediği bir suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanmaktır.

V-   SUÇUN MANEVİ UNSURU

Suçun manevi unsurunun oluşabilmesi için, failde genel kastın yanı sıra “işledi­ği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engelle­mek amacı” bulunması gerekir. Bu itibarla, failin böyle bir özel kastla suçu işlediği­nin sübutu aranacaktır. Ayrıca olası kast yeterli olmayıp failin bu suçu doğrudan kastla işlemiş olması gerekir.

VI-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:

Ağırlatıcı Nedenler: maddede, failin, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılacağı öngörüldüğünden, 267.maddenin 2., 3., 5., 6. ve 7.fıkralarında belirtilen ağırlatıcı nedenler iftira suçunun bu özel işleniş biçimi hakkında da geçerli olacaktır.

Hafifletici Nedenler İftira suçu açısından etkin pişmanlıkla ilgili 269.madde hükmü bu suçu bakımından da uygulanacaktır.

c) İçtima: İftira suçuna ilişkin hükümlere yapılan yollama nedeniyle, mağdurun bu fiil sebebiyle gözaltına alınması veya tutuklanması durumunda, fail, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (109.md.) suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulacaktır.

VII- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DA­VA ZAMANAŞIMI:

Kovuşturma: Suçun soruşturma ve kovuşturması C.Savcılığmca re’sen yapılır.

Görevli Mahkeme: 5235 sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca görevli mah­keme asliye ceza mahkemesidir.

Suçun Yaptırımı: maddede tanımlanan suçun faili iftira suçuna ilişkin 267.madde hükümlerine göre cezalandırılacaktır.

Dava Zamanaşımı: Yapılan yollama nedeniyle 267.maddede açıklanan dava zamanaşımı süreleri bu suç açısından da geçerlidir.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat