Balkon kapatma nedeniyle verilen encümen kararının iptali talebi dilekçesi örneği

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Balkon kapatma nedeniyle verilen encümen kararının iptali talebi dilekçesi örneği

……….. İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI : ………… Belediyesi
KONUSU : Müvekkilimin maliki bulunduğu ………………….. adresinde ve ….. İli ……………..İlçesi……………..Ada …………Pafta …………. parselde kain  …. nolu bağımsız bölüm ile ilgili olarak, davalı Belediye’nin İmar Müdürlüğü’nün …….. tarihli tanzim edilen rapor içeriğine göre, müvekkil hakkında ruhsata ek ve projesine aykırı olarak mutfak balkonunun doğrama cam ile kapatıldığının tespit edildiğine ilişkin kararın haksız ve hukuka aykırı olması nedeniyle, Belediye Encümeni tarafından verilen ….. tarih ve …… sayılı karara konu olan işlemin, yürütmenin durdurulmasına müteakip iptali talebidir.

TEBLİĞ TARİHİ : ………..

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı Belediye, müvekkilimin mesken olarak kullandığı ve yukarıda tapu bilgileri yer alan mesken ile ilgili olarak, müvekkilimin, balkonunun doğrama cam ile kapatıldığı tespit edildiğinden bahisle 3194 sayılı yasanın 32 ve 42 maddesi gereği dayanak yapılmak suretiyle  ………… tarih ve ………….. sayı  ile almış olduğu Encümen Kararı ile,   İmar Kanunun 32. maddesine göre mühürlenerek durdurulmasına karar vermiştir.

2- Ekli belgeden de anlaşılacağı üzere; müvekkilimin eylemi, birinci katta oturması ve oturmakta olduğu evin altında bulunan işyeri ve işyerinin önünde bulunan ilavelerle müvekkilimin evine, hırsızlık veya gasp amacıyla uygun bir zemin bulunması sonucu girilmesinin olanaklı hale gelmiş olması nedeniyle, salt güvenlik amacıyla oturmaya elverişli bir çevre alanı yaratmaksızın, söz konusu yeri cam doğrama ile destekleyerek güvenlikli bir hale getirmesinden ibarettir.

Müvekkil tarafından yaptırılan cam doğrama,  imar projesine aykırı düşmeyecek şekilde, salt güvenlik amacıyla inşa ettirilmiştir.

İdarenin istemine konu olan hususun yerine getirilmesi, müvekkilimin mağduriyetine neden olacağı gibi. konutu da sunmuş olduğumuz belgelerden anlaşılacağı üzere korunmasız bir hale getirecektir. Ayrıca bu konuda belediyenin salt ihbar üzerine müvekkilimin yaşadığı çevre alanı dışındaki hiçbir konuta işlem yapmaksızın, sadece ihbar olduğu için müvekkilim hakkında işlem yapması da eşitlik ilkelerine aykırı olduğu gibi adil bir uygulama da değildir.

3- Danıştay, gömme balkonun, alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılması suretiyle, taban alanı dışında yeni ve fazladan bir alan kazanılmadığı, çekme mesafesinin ihlal edilmesinin söz konusu olmadığı, yapılan tadilatın taşıyıcı unsurları etkilemediği, cephe görünümünde meydana gelen değişikliğin ise ruhsat almayı gerektirmediği, bu nedenle ruhsat gerektirmeyen bu tür tadilatlar için, yıkım işlemi tesis edilmesinin ve para cezası verilmesinin hukuka uygun olmadığı görüşündedir.

4-Gömme balkonların kapatılması sonucu kapalı alan oluşarak kullanım alanında bir artışın ve buna bağlı olarak çekme mesafelerinin ihlal edilmesinin söz konusu olmadığı, müvekkil tarafından cam balkon kapamasının, salt güvenlik amacıyla yaptırılmış olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, …………. Belediyesi’nin ………….. tarih ve ………….. sayı ile almış olduğu encümen kararının hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği ortaya çıkacaktır.

HUKUKİ NEDENLER : İmar Kanunu, KMK sair yasal mevzuat
HUKUKİ DELİLLER : 1-……….. Belediyesi İmar Müdürlüğünün ……….sayılı yazıları gereği, belediye encümeninin ………… sayı, …………. tarihli kararı,
2- Davaya konu gayrimenkule ait ön ve değişik cephelerden çekilmiş 5 fotoğraflar.
3- Danıştay’ın emsal konularda vermiş olduğu içtihatlar sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; Yürütmenin durdurulmasına müteakip;

1- Davalı idarece, müvekkilim hakkında tesis edilen karar ve bu karara konu olan işlemin iptaline,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…./…./2015

Davacı Vekili

Av. ……………………

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat