Babalık Davası Açarken Dikkat Edilecek Hususlar

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Babalık Davası Açarken Dikkat Edilecek Hususlar

MEDENİ YASA MADDE 295- Evlilik haricinde doğan çocuğun anası, babanın hükmen tayini için ikame-i dava edebilir. Çocuk da bu hakkı haizdir. Dava baba veya mirasçıları aleyhine ikame olunur.

MADDE 296 – Dava, çocuk doğmadan evvel veya doğduğundan itibaren nihayet bir sene içinde ikame olunur.

MADDE 297 – Dava, ana ve çocuk lehine babanın nakdi tediyatta bulunması talebine dair olabileceği gibi, kanunun tayin ettiği hususlarda; bu taleple birlikte veya ayrıca, babalığın ahvali şahsiyeye müteallik bütün netayiciyle hükmen tayinine dair de olabilir.

Çocuk, babası tarafından tanınmış veya ölü doğumdan yahut hükümden evvel ölmüş olsa bile, ana, nakdi tediyat davasında bulunabilir. Çocuk, baba, tarafından tanınmış veya babalık hükmü lahik olmuş ise velayetten mütevellit borçların edası çocuğa yapılması lazım gelen tediyat yerine kaim olur.

MADDE 298 – Mahkemeye, evlilik haricinde bir doğmadan haberdar olduğu veya böyle bir gebelik ana tarafından kendisine haber verildiği takdirde, çocuğun menfaatlerini siyanet etmek üzere, hemen bir kayyum tayin eder. Babalık davası bittiği veya ikamesi için muayyen müddet geçtiği takdirde mahkeme, çocuğun ana veya babanın velayeti altında bırakılmasını faydalı görmezse kayyum yerine bir vasi nasbeyler.

MADDE 299 – Babalık davası müddeinin doğum zamanında Türkiye’deki ikametgâhının bulunduğu mahal mahkemesinde ikame edebileceği gibi müddeialeyhin dava zamanındaki ikametgâhının bulunduğu mahal mahkemesinde dahi ikame olunabilir. Babalığın hükmen tayini maksadiyle vaki olan dava, menfaatlerini siyanet edebilmesi için hakim tarafından doğrudan doğruya müddeialeyhin ikametgâhındaki haline memuruna tebliğ olunur.

MADDE 300 – Ana ve çocuğun ikametgâhı Türkiye haricinde olup da aleyhine babalık davası ikame olunan Türk de ecnebi bir memlekette sakin ise, davanın Türkiye’de mukayyet olduğu mahal mahkemesi huzurunda ikame olunabilir.

MADDE 301 – Doğumdan evvel üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında müddeialeyhin çocuğun anasiyle münasebeti cinsiyede bulunduğunun sübutu, babalığa karine teşkil eder. Müddeialeyhin de babalığı hakkında ciddi şüpheler uyandıracak hallerin vücudu takdirinde, itibar yoktur.

MADDE 302 – Ananın, gebe kaldığı zaman iffetsizlikle meluf olduğu sabit a babalık davası reddolunur.

MADDE 303 – Ana, gebe kaldığı zaman evli idiyse, babalık davası, ancak in nesebi sahih olmadığına hakim hükmettikten sonra ikame edilebilir. Bu rde   babalık   davasının   ikamesi  için   muayyen   müddet,   nesebin   sahih dığı hakkındaki hükmün sudurundan itibaren başlar.

MADDE 304 – Babalık davası sabit olduğu takdirde ana lehine, aşağıdaki “nata hükmedilir:

 1. Doğurma masrafı,
 2. En aşağı doğumdan evvelki dört hafta ile sonraki dört haftanın iaşe rafları,
 3. Gebelik ve doğurmanın sebep olduğu diğer masraflar.

MADDE   305   –   Baba,   anaya   münasebeti   cinsiyeden   evvel,   evlenmek :tmiş veya onunla münasebeti cinsiyesi kanuni bir cürüm yahut onun ideki nüfuzunu suistimal teşkil eylemiş veya münasebeti cinsiye zamanında henüz küçük idiyse; ana için manevi bir tazminat karşılığı olarak bir meblağ olunabilir.

MADDE 306 – Babalık davasının sübutu halinde, hakim, ana ye babanın ‘ vaziyetlerine göre çocuğa nafaka bağlar.

Nafaka, çocuk onsekiz yaşını bitirinceye kadar ve hakimin tayin edeceği oranlarda peşin olarak verilir.

MADDE 310 –  Müddeialeyh,  anaya evlenme vadettiği veya münasebeti bir cürüm veya nüfuzu suistimal teşkil eylediği takdirde; müddeinin üzerine hakim, onun babalığına hükmeder.

MADDE 311- Evlilik haricindeki doğumda anasına kalan çocuk, annesinin ismini  taşıdığı  ve  onun  vatandaşlık hakkını  iktisap   ettiği  gibi gerek ı, gerek anasının hısımlarına karşı sahih olmayan nesep üzerine terettüp hak ve vazifelere dahi sahiptir.

Ananın borçları ise, tıpkı nesebi sahih çocuğa karşı olan borçları gibidir. Mahkeme velayeti anaya verebilir.

MADDE. 314 – Velayetin baba veya anaya tevdii halinde mahkeme, çocuğun malları üzerindeki haklarını da tayin eder.

MADDE 312 – Babaya nisbeti babalık hükmü ile veya tanınmak suretiyle taayyün eden çocuk, babanın aile ismini taşır ve onun vatandaşlık hakkını iktisap eder. Babasının ve anasının ailelerine karşı sahih olmayan nesep üzerine terettüp eden hak ve vazifelere dahi sahip olur. Babasının borçları ise tıpkı nesebi sahih çocuğa karşı olan borçları gibidir. Mahkeme velayeti baba veya anaya verebilir.

Babalık Davası Açıklama

Evlilik dışında doğan çocuğu babası tanımak istemezse, çocuğun anası. Medeni Yasamızın 295.nci maddesinde belirtilen davayı açabilir. Dava; ana ve çocuk lehine (ödence) ve nafaka talebini de kapsayabilir. Davacı ana, babalık davası ile ödence isteyebileceği gibi ayrı bir dava ile de ödence isteğinde bulunabilir. Babalık davası, çocuk doğmadan Önce veya doğduğundan itibaren bir yıl içinde açılır. Bu süre geçtikten sonra davanın açılması mümkün değildir.

Babalık Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Babalık Davası Yetkili Mahkeme

Medeni Yasanın 299.ncu maddesine göre;

 1. Davacı ananın çocuğun doğum zamanındaki Türkiye’deki konutu mahkemesi,
 2. Davalı (baba)’nın, davanın açıldığı gündeki konut mahkemesi, Medeni Yasanın 300.ncü maddesine göre;
 3. Davacı ana ve çocuğun Türkiye’de konutu yoksa, davalı (baba)nın Türkiye’de nüfusta kayıtlı olduğu yer mahkemesi (ancak bu durumda davalının da yabancı memlekette oturması gereklidir) yetkili mahkemedir.

Babalık Davası Davacı

 1. Ana,
 2. Çocuk (kayyım vasıtasiyle) veya.
 3. Her ikisi.

 

Babalık Davası Davalı

Baba,

Baba ölmüş ise mirasçıları.

Babalık Davası Dava Açma Koşulları

Davalı, davacı (ana) ya evlenme vadetmiş olmalı ve bu sebeple cinsi münasebet yapılmalı.

Çocuğun doğumuna sebep olan cinsi münasebet bir cürüm neticesi olmalı örneğin; ırza geçmek gibi).

Davalı, davacı (ana)ya karşı nüfuzunu kötüye kullanmış bulunmalı ve bu sebeple cinsi münasebet yapmış olmalı (örneğin, hizmetçi veya üvey kızıyla münasebet gibi).

Babalık Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Babalık davası, yalnız babalığın hükmen tayin edilmesi talebini kapsadığı gibi, davacı anaya tazminat verilmesini ve çocuğa nafaka takdirini de ihtiva edebilir. Hakim, davanın mahiyetine göre inceleme yapacaktır.
 2. Dava, çocuk doğmadan önce veya doğduğundan itibaren bir yıl içinde ıçılacaktır. Davalı, zamanaşımı iddiasında bulunabilir. Bu iddiayı davaya cevap -.erirken veya böyle bir hak tanınmamışsa duruşmanın ilk celsesinde yapacaktır. Hakim, zamanaşımı defini inceler, dava müddetinde açılmamışsa davayı reddeder.
 3. Dava her türlü delille ispatlanabilir, (örneğin, nüfus kaydı, şahit, doktor raporu, ceza davası dosyası, vs. gibi)
 4. Davacı, davalının baba olduğunu isbat edecektir.
 5. Cinsi münasebet yapıldığı sırada, davalı evli ise, babalığa -ükmedilemeyecektir.
 6. Davacı (ana), gebe kaldığı zamanda, iffetsiz (yani değişik şahıslarla düşüp kalkmakta ve cinsi münasebette bulunmakta) ise, babalığa hüküm verilemez. Davanın reddi gerekecektir.
 7. Davacı (ana), gebe kaldığı sırada, evli ise, babalık davası, ancak çocuğun nesebinin davacının kocası tarafından reddedildikten (yani çocuğun nesebinin sahih ;Imadığma mahkemece hükmedildikten) sonra açılabilecektir. Mahkemece davanın nesebi sahih olmadığı hakkındaki hükmün kesinleştiği günden itibaren müddetinde yani bir yıl içinde açılıp açılmadığı araştırılacaktır (M.Y. 303).
 8. Davalının, çocuğun doğumundan önce 300.ncü gün ile 180.nci gün arasında, davacı (ana) ile cinsi münasebette bulunduğunun anlaşılması, babalığına karine teşkil eder, davanın kabulü icabedccektir. Ancak, davalının çocuk yapma hasletine malik olmadığı doktor raporu ile tesbit edilmişse, karine nazara alınamayacaktır. Bu halde davanın sabit olmamış sayılmasına karar verilecektir (M.Y. 303).
 9. Babalık davası sabit olmuşsa, (ana) lehine:
 10. Doğurma masrafları,
 11. Doğumdan en az dört hafta önceki ile doğumdan sonraki dört haftanın iaşe masrafları,
 12. Gebelik masrafları ile doğurmanın sebep olduğu masraflara da hükmedilir. Ancak, davacının ne miktar masraf yaptığını ispat etmesi lazımdır. Doktor raporu, tanık, bilirkişi, ücret ve masraf tutarı ile bu hususlar ispat edilebilir (M.Y. 304).

10.Bundan başka hakim;

 1. Davalı (baba), davacı (ana) ya cinsi münasebetten önce evlenme vadetmiş ise,
 2. Cinsi münasebet yasaca bir suç sayılırsa,
 3. Davalı, davacı üzerindeki nüfuzunu kötüye kullanmış ise,
 4. Cinsi münasebet zamanında, davacı (ana) henüz küçükse, davacı (ana), için manevi tazminata da hükmedilebilecektir (M.Y. 305).

11 .Ayrıca hakim; babalık davası sabitse, ana ve babanın sosyal durumlarına ve gelir giderlerine göre, çocuğa bif nafaka bağlanmasına da karar verecektir. Nafaka, çocuğun 18 yaşını bitirmesine kadar devam eder, kararda ödeme zamanı ve miktarı ayrı ayrı gösterilecektir. (Örneğin: Ayda (50.000) lira gibi.) Nafaka bedeli belirlenirken, çocuğun yaşama ve terbiye masraflarına adil bir iştirak teşkil edecek nisbette olması da gözönünde tutulacaktır (M.Y. 306).

12.Davacı (ana), açıktan açığa çocuğun menfaatine aykırı şartlar altında davada, davalı ise sulh olmuş veya davalı hakkında dava açmaktan vazgeçmiş ise, çocuk için dava hakkı mevcuttur. Çocuk dava açabilir (M.Y. 306).

13.Davacı (ana) zarurette olur ve davalının baba olduğuna karine bulunursa, doğurma ve çocuğun üç ay bakımı için gereken masraflara karşı hükümden önce teminat göstermekle davalı yükümlü tutulabilir (M.Y. 308).

14.Mahkeme evlilik dışında bir doğumdan haberdar olduğu veya, böyle bir gebelik davacı (ana) tarafından kendisine haber verildiği takdirde, çocuğun menfaatlerini korumak üzere, hemen bir kayyım tayin eder, ancak babalık davası bittiği veya açılması için bir yıllık müddet geçtiği takdirde mahkeme, çocuğun ana veya babanın velayeti altında bırakılmasını faydalı görmezse kayyım yerine bir vasi tayin eder.

15.Baba hakkındaki haklar, mirasçılara karşı da kullanılabilir (M.Y. 309).

16.Mahkemece, doğrudan doğruya veya ananın (davacının) talebi üzerine, çocuğun, belli bir yaşma kadar anamn ve bu yaştan sonra babanın velayeti altında kalması karar altına alınabilir (M.Y. 313).

17.Velayetin baba veya anaya verilmesi ha.Iinde mahkeme, çocuğun malları üzerindeki haklarını da belirler (M.Y. 314).

18.Babalığa hükmedilince; çocuk babanın aile ismini taşır ve onun vatandaşlık hakkını kazanır (M.Y. 312).

Babalık Davası Dava Açma Süresi

Dava; çocuk doğmadan önce veya doğduğundan itibaren bir yıl içinde açılmalıdır.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat