Avukatın Vekaletname Süresinin Dolması

Ceza davasında avukat tutmak şart mıdır?

Avukatın Vekaletname Süresinin Dolması

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
ESAS: 2014/2460
KARAR: 2015/166

Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 2.Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 17.10.2012 gün ve 2011/812 E.-2012/811 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’nin 04.04.2013 gün ve 2013/3546 E.-2013/5809 K sayılı ilamı ile bozulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda gereği görüşüldü:

Vekil ile takip edilen davalarda vekaletnamenin ibrazını düzenleyen 6100 sayılı HMK’nun 76’ncı, vekaletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması halini düzenleyen HMK’nun 77’nci ve dava şartlarını düzenleyen HMK’nun114/f maddeleri uyarınca usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnamenin dosya içerisinde bulunması zorunludur.

Dosya içerisinde yapılan incelemede mahkemenin kararı tebliğ alan davacı vekili Av.E.. K..’nın vekaletnamesinin süresi 07.05.2011 tarihi itibariyle dolmuştur. Usulune uygun vekaletnamenin temini için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç : Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 14.01.2015 gününde oybirliği ile karar verildi .

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat