By

Polat Hukuk Bürosu
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
01
Eyl

İcra mahkemesinde görülen davalarda vekalet ücreti mahkemece nasıl hesaplanır?

İcra mahkemesinde görülen davalarda vekalet ücreti mahkemece nasıl hesaplanır? Avukatlık ücret tarifesinin  11. maddesinin 3. fıkrasında, icra mahkemelerinde ücret konusu düzenlenmiştir. Madde metni; “İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup,...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
01
Eyl

Avukatın müvekkili adına yaptığı tahsilat – Alacak davası – Yargıtay kararları

Avukatın müvekkili adına yaptığı tahsilat – Alacak davası – Yargıtay kararları Dava, taraflar arasındaki vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, vekalet sözleşmesinin en önemli unsurları arasında; vekilin talimata uygun hareket etme borcu, özen borcu ve hesap verme borcu gelmektedir. Vekalet sözleşmesinde vekilin hesap verme borcu, vekalet sözleşmesinin kurulmasıyla birlikte doğup; işin vekil tarafından yürütülmesi...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
01
Eyl

Avukatlık sözleşmesinin kötü ifasından kaynaklanan tazminat davalarına ilişkin Yargıtay kararları

Avukatlık sözleşmesinin kötü ifasından kaynaklanan tazminat davalarına ilişkin Yargıtay kararları Dava vekalet sözleşmesinden doğan tazminat istemine ilişkindir. Davacı, davalıların mesleklerinin gereklerini kusurlu şekilde yerine getirmeleri nedeniyle maddi zarara uğradığını ileri sürmüş, davalılar sorumluluklarının bulunmadığını savunmuşlardır. Mahkemece, davalı Mehmet’in davaya konu tazminat isteminin dayanağı olan 2004/390 esas sayılı iş mahkemesi dosyasında vekil olarak görev yapmadığı, dosyanın...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
01
Eyl

Avukatın hesap verme borcuna ilişkin Yargıtay kararları

Avukatın hesap verme borcuna ilişkin Yargıtay kararları Avukatlık Kanunu’nun 40. maddesinde, “iş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.” hükmü bulunmakta olup, bu hükümle müvekkilin, avukata karşı tazminat isteminin bir ve beş yıllık...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
01
Eyl

Avukatlık ücret sözleşmesi – İbra- Yargıtay kararları

Avukatlık ücret sözleşmesi – İbra- Yargıtay kararları Davacı, davalı ile imzaladıkları avukatlık sözleşmesi gereğince hak ettiği ve ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili için başlattığı icra takibine vaki davalının itirazının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Davalı, vekaletin avukatlık grubu olarak üstlenildiğini, vekalet ücretini grup avukatlarından Av. Hayrullah’a ödeyerek ibraname aldığım, ibranamenin davacıyı bağlayacağını savunmuştur. Mahkemece davalının sözleşme...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
01
Eyl

Avukatlık ücret alacaklarında icra inkar tazminatına ilişkin Yargıtay kararları

Avukatlık ücret alacaklarında icra inkar tazminatına ilişkin Yargıtay kararları İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesinin 2.fıkrası hükmünce, icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için, borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacaklının alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması yasal koşullardandır. Borçlunun itirazının kötüniyetli olması ise yasal koşul değildir. İcra inkar tazminatı, aleyhindeki icra takibine itiraz eden...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
01
Eyl

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/2225 E.

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/2225 E. ALİ KEMAL SONGÜR BAŞVURUSU Başvuru Numarası : 2013/2225 Karar Tarihi: 6/5/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, 12/12/2007 tarihinde Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinde Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan uyuşmazlık nedeniyle aleyhine açılan davada lehine vekâlet ücretine hükmedilmediğini, bu durumu düzeltebilmek için yargılama masraflarına katlanmak zorunda kaldığını ve yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamadığını belirterek, adil...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
01
Eyl

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/8635 E.

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/8635 E. CİHAN YEŞİL BAŞVURUSU Başvuru Numarası : 2013/8635 Karar Tarihi         :  6/5/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, hükümlü olarak bulunduğu Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapah Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memurlarının saldırısına maruz kalarak hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasının, bu olay nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen iki ayrı 20 gün süreli...
Read More
1 1.154 1.155 1.156 1.157 1.158 1.227
Call Now Button
WhatsApp chat