ARAZİ ORTAKÇILIK SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ARAZİ ORTAKÇILIK SÖZLEŞMESİ

Ortakçılıkla işletilen arazinin

Yeri                                   Nitelikleri

İli               :………………     Cinsi                 :………………………

İlçesi          :………………     Kullanma şekli  :………………………

Köyü/Mah ……………….     Üzerindeki yapı :………………………

Mevkii       :………………     ve tesis             :………………………

Sulanıp, sulanmadığı          :……………………..

Tapu Kaydı

Kadastro görüşmesi           Kadastro görmemişse

Pafta          :…………………………… Tapu tarihi        :…………………………….

Ada           :…………………………… Tapu numarası  :…………………………….

Parsel        :…………………………… Sınırları: Doğusu………………..

Yüz ölçümü                                                :……………. Dönüm     Batısı……………………..

Kuzeyi       : ……………………

Güneyi       :…………………….

Ortakçının

Adı-Soyadı                     :……………………………………………………………

Kanuni ikametgahı           :……………………………………………………………

Toprak sahibinin

Adı Soyadı                      :……………………………………………………………

Kanuni İkametgahı          :……………………………………………………………

Ortakçılık süresi              :……………………………………………………………yıl

Sürenin başlama tarihi      :……………../……………../…………………………

Toprak sahibine verilecek

yıllık ortaklık payı            :……………………….%………………………………

ŞARTLAR

1- Ortakçılık süresi:

Süre arazinin toprak sahibi tarafından ortakçıya temsil edildiği veya teslime hazır bulundurulduğu tarihte başlar.

2- Ortaklık payı:

Toprak sahibine verilecek ortaklık yapı, yıllık üretimden elde edilecek ürünün yüzde ellisini geçmemek üzere taraflar arasında serbestçe yapılır.

Toprak sahibinin payı yetiştirilen her ürünün hasadından sonra verilir.

Ortakçı, zamanında ödemediği ortaklık payı için, toprak sahibinin fesih hakkı saklı kalmak üzere, ödeme zamanına kadar elde edilen ürünün yüzde………….’nı temerrüt nedeniyle vermeyi taahhüt eder.

3- Kanuni ikametgah:

Ortakçı ve toprak sahibi yukarıdaki adreslerinin kanuni ikametgahları sayılmasını ve her türlü tebligatın bu adrese yapılmasını kabul ederler.

4- Uyuşmazlıkların çözülmesi:

Taraflar işbu ortakçılık sözleşmesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, arazinin bulunduğu yerdeki görevli mahkemenin yetkili olduğunu kabul eder.

5- Ortakçının yükümlülükleri:

Ortakçı, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile Kiracılık ve ortakçılık Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket etme, ortakçılık yaptığı araziyi bizzat işleme, ortakçılık payını zamanında ödeme ve arazide ve üzerindeki tesislerde toprak sahibinin yazılı izni olmaksızın hiçbir değişiklik yapmamakla yükümlüdür.

Ortakçı ortakçılıkla işlediği araziyi hiçbir şekilde tamamen veya kısman başkasına kiralayamayacağı gibi, ortağa da veremez.

6- Toprak sahibinin yükümlülükleri:

Toprak Sahibi, Ortakçının toprak üzerindeki tarımsal üretimle ilgili çalışmalarını önleyici, zorlaştırıcı veya sözleşme süresince ortakçıyı sözleşmeyi feshe zorlayıcı fiillerde bulunamaz.

7- Verginin toprak sahibince ödenmesi:

Toprak ile ortağa verilen tesislerle ilgili bina ve arazi vergilerini toprak sahibi öder.

8- Mal sahibi ve ortakçının denetlenmesi ve sonuçları:

Mal sahibi ve ortakçı kanun, yönetmelik ve bu sözleşme hükümlerine uygun hareket edip etmediğini, Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca her istenildiği zaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, ve biçimde denetlenmesini kabul eder. Toprak sahibi ve ortakçı kendisine yapılan yazılı uyarıya rağmen hata ve aksaklıkları düzeltmezse veya bunların düzeltilmesi olanağı bulunamazsa müsteşarlık sözleşmeyi fesh edebilir.

9- Toprak sahibinin süre bitiminden önce fesih hakkı:

Toprak sahibi,

  1. a) Ortakçılık payının ödenmesinde ölüm, uzun süreli hastalık, askerlik, tutukluluk hükümlülük hali veya su baskını, yer kayması dolu vurması, periyodik kıtlık, yetkililerce belgelendirilmiş benzeri afetler gibi nedenler dışında bir gecikme olmuşsa ve toprak sahibi tarafından verilen 30 günlük ek süre içinde pay ödenmemişse veya yukarıda belirtilen nedenlerle de olsa devamlı ödeme imkânsızlığı ortaya çıkmışsa,
  2. b) Ortakçı, toprağın verimli şekilde işletilmesini tehlikeye sokmuşsa yahut ortakçının savsaması yüzünden topraktan faydalanma imkânı önemli derecede azalmışsa,
  3. c) Ortakçı, toprak sahibinin olumlu görüşünü almaksızın arazinin tamamını veya bir bölümünü başkasına kiraya veya ortağa vermişse yahut bu sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemişse,
  4. d) Ortakçı, arazinin Devlet tarafından sulanır hale getirilmesi için yapılacak çalışmaları engellerse,

Sözleşmeyi ilk hasat mevsimi sonunda uygulamak üzere süre bitiminden önce fesih hakkına sahiptir.

10- Ortakçının süre bitiminden önce fesih hakkı:

Ortakçı, uzun süreli hastalık, askerlik hükümlülük hali veya su baskını, yer kayması, dolu vurması, periyodik kıtlık veya benzeri afetler gibi zorunlu nedenlerin varlığı halinde, köy ihtiyar kurulundan tasdikli bir dilekçe ile bildirilmesi şartıyla sözleşmeyi, bildirme tarihinden itibaren üç ay sonra olmak üzere süre bitiminden önce feshedebilir.

11- Sözleşmenin süre bitiminden önce diğer sona erme halleri:

Sözleşme,

  1. a) Sözleşme süresi içinde ortakçının ölümü üzerine, işletmede kendisi ile birlikte çalışan eşinin veya reşit çocuklarının üç ay içinde sözleşmenin devamını talep etmemiş olmaları halinde,
  2. b) Ortakçılıkla işlenen arazinin kamulaştırılmasına karar verilmesi halinde,
  3. c) Sözleşme süresi içinde toprağın el değiştirmesi veya sahibinin ölümü halinde, toprağın yeni sahibi, toprağı kendi işlemek istiyorsa keyfiyeti alım tarihiden itibaren altı ay içinde ortakçıya bildiği takdirde, süresinden önce kendiliğinden sona erer.

12- Arazinin tahliyesi:

Ortakçı, sözleşme hangi sebeple son bulursa bulsun, araziyi o yılın ilk hasat mevsimi sonunda ve bir mahkeme hükmüne ihtiyaç kalmaksızın derhal tahliye etmeyi taahhüt eder.

Sözleşme sona erdiği halde, arazinin tahliye edilmemesi durumunda ortakçı, beher gün için………………….TL’sini cezai şart olarak ödemeyi, bundan başka bir zarar ziyan meydana gelmişse onu da tazmin etmeyi kabul eder.

Taraflar Toprak ve Tarım Reformu müsteşarlığınca hazırlanan Tip Sözleşmesi hükümlerine uygun hareket etmeyi, ayrıca kanun yönetmeliğe ve Tip Ortakçılık Sözleşmesine aykırı olmamak kaydıyla koydukları öze şartlara uymayı taahhüt ederler.

Sözleşmede, miktarı, niteliği, ortaklık payı, belirtilen araziyi ortakçılıkla işlemekle ortakçı, ortağa vermekle toprak sahibi, sözleşmede kendine düşen hak, ödev ve sorumlulukları kabul eder. …/…/…

Ortakçı                                                                    Toprak Sahibi

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat