Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

Kat İrtifakı Borcu

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

 

İzmir BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İdari Dava Dairesi
Esas: 2013 / 4444
Karar: 2013 / 5375
Karar Tarihi: 09.10.2013
(3194 S. K. m. 23)
 
İSTEMİN ÖZETİ: İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça Mahallesi, Mezarüstü Mevkii, 10757 ada, 4 sayılı parselde bulunan 6 numaralı dubleks meskeni 10.05.2011 tarihinde satın alan davacı tarafından ödenen toplam 1.859,50 TL tutarındaki altyapı katılım payının ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tahsili istemiyle açılan davada; her ne kadar kanal katılım bedelinin yatırıldığına ilişkin belge istenmeden, davacının satın aldığı yapı ile ilgili olarak Yeni Foça Belediyesi’nce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş ise de; bölgeye götürülen teknik altyapı hizmetlerinin ve bunların yenileme ve ıslah çalışmalarının davalı idare tarafından yapıldığı, yapılan bu altyapı hizmetlerinden davacının da yararlandığı, öte yandan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Katılım Payları Tahakkuk ve Tahsilat Yönergesi’nin, 5.maddesinin 8. bendinde; yapı kullanma izni alınmış veya yatay veya dikey kat mülkiyeti oluşmuş parsellerde, kanal belgesi mevcut değil ise alt yapı katılım payı tutarının ilgili bağımsız bölüm sahibinden hissesi oranında tahsil edileceğinin kurala bağlandığı anlaşıldığından, davacıdan toplam 1.859,50 TL tutarında alt yapı katılım payı tahsil edilmesinde hukuka ve yasal mevzuat hükümlerine aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen İzmir 2. İdare Mahkemesi Hakimliği’nin 22/03/2013 gün ve E:2011/2019, K:2013/496 sayılı kararının; inşaat aşamasında müteahhit firma tarafından ödenmesi gereken kanal bedeli ve diğer alacakların müteahhitten tahsil edilmeyerek kendisinden tahsil edilmeye çalışılmasının davalı idarenin kusuru olduğu, ilgili mevzuat gereğince hesaplanan katılım payının bağımsız bölüm sayısına bölünerek eşit olarak ödenmesi gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23. maddesi ile İZSU Katılım Payları Tahakkuk ve Tahsilat Yönergesi hükümleri uyarınca altyapı katılım bedelinin hesaplanarak hissesi oranında davacıdan tahsil edildiği, dava konusu işlemin hukuka ve yasal mevzuat hükümlerine uygun olduğu, haksız bir uygulamanın söz konusu olmadığı belirtilerek itirazın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

Katılım Payı Miktarını Aşan Kısmın İstenmesinde İsabet Bulunmadığı

Dava; İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça Mahallesi, Mezarüstü Mevkii, 10757 ada, 4 sayılı parselde bulunan 6 numaralı dubleks meskeni 10.05.2011 tarihinde satın alan davacı tarafından ödenen toplam 1.859,50 TL tutarındaki alt yapı katılım payının ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tahsili istemiyle açılmıştır.
 
3194 sayılı İmar Kanunun 23.maddesinde, “İskan hudutları içinde olup da, imar planında beldenin inkişafına ayrılmış bulunan sahalarda her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verilebilmesi için; a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak parselasyon planlarının belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik edilmiş bulunması,
 
b) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yollarının, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısının yapılmış olması şarttır.
 
…….
 
Toplu mesken alanlarında, ilgili şahıs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile bütünü inşa ve ikmal edilen teknik altyapının iki tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden bedel alınmadıkça, kendilerine yapı ruhsatı verilmez.” hükmü yer almıştır.
 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23. maddesinde; yapı yapmak isteyenlerden kanalizasyon katılım payı alınmasının gerektiği kurala bağlanmakla birlikte, söz konusu katılım payının hesaplanma şekli ve uygulamasına ilişkin kurallara yer verilmediği görülmektedir.
 
Katılım payının hesaplanma usulünü gösteren, 2560 sayılı yasa ile ilgili yönetmeliklere dayanılarak hazırlanan ve İZSU Yönetim Kurulu’nun 10.10.2003 günlü, 06/440 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Katılım Payları Tahakkuk ve Tahsilat Yönergesi” nin, “Uygulama Esasları” başlıklı 5.maddesinin 8. bendinde; yapı kullanma izni alınmış veya yatay veya dikey kat mülkiyeti oluşmuş parsellerde kanal belgesi mevcut değil ise bağımsız bölüm sahiplerinden herhangi birinin müracaatı halinde parselin tamamı için altyapı katılım payı hesaplandıktan sonra bağımsız bölüm sayısına bölüneceği, bağımsız bölümlerden her biri için bulunan tutarın ilgili bağımsız bölüm sahibinden tahsil edileceği, verilen kanal bağlantı belgesine sadece ilgili bağımsız bölüm için verildiği notunun düşülerek müracaat sahibine belgesinin verileceği kurala bağlanmıştır.
 
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça Mahallesi, Mezarüstü Mevkii, 10757 ada, 4 sayılı parselde bulunan 6 numaralı dubleks meskeni 10.05.2011 tarihinde satın aldığı, satın aldığı meskene su bağlatmak isteyen davacıdan 18.07.2011 tarihinde toplam 1.859,50 TL tutarında alt yapı katılım payı tahsil edildiği, bu tutarı ihtirazi kayıt ile ödeyen davacı tarafından, ödenen 1.859,50 TL nin ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tahsili istemiyle 16.09.2011 tarihinde görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
 
Olayda; Yeni Foça ilçesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanına dahil olduğu, ilçe sınırlarındaki su ve kanalizasyon hizmetlerinin de davalı idare ile Foça Belediyesi arasında imzalanan 15.12.2006 tarihli devir protokolü ile davalı idareye geçtiği, devir protokolünün imzalandığı tarihten sonra inşaat ruhsatlarının düzenlenebilmesi için davalı idareye kanal katılım bedelinin yatırılması gerekmekte iken, kanal katılım bedelinin yatırıldığına ilişkin belge istenmeden, davacının 10.05.2011 tarihinde satın aldığı İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça Mahallesi, Mezarüstü Mevkii, 10757 ada, 4 sayılı parselde bulunan yapılar için 25.12.2006 tarihinde yapı ruhsatının, 26.5.2008 tarihinde de yapı kullanma izin belgesinin düzenlendiği görülmüştür.
 
Bakılan davada; her ne kadar kanal katılım bedelinin yatırıldığına ilişkin belge istenmeden, davacının satın aldığı yapı ile ilgili olarak Yeni Foça Belediyesi’nce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş ise de; bölgeye götürülen teknik altyapı hizmetlerinin ve bunların yenileme ve ıslah çalışmalarının davalı idare tarafından yapıldığı, yapılan bu altyapı hizmetlerinden davacının da yararlandığı, öte yandan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Katılım Payları Tahakkuk ve Tahsilat Yönergesi’nin, 5.maddesinin 8. bendinde; yapı kullanma izni alınmış veya yatay veya dikey kat mülkiyeti oluşmuş parsellerde, kanal belgesi mevcut değil ise alt yapı katılım payı tutarının ilgili bağımsız bölüm sahibinden hissesi oranında tahsil edileceğinin kurala bağlandığı anlaşıldığından, davacıdan alt yapı katılım payı tahsil edilmesinde hukuka ve yasal mevzuat hükümlerine aykırılık görülmemiştir.

Miktarın Yasal Faizi İle Birlikte Geri Ödenmesi Gereği

Ancak davacıdan istenilen bedele gelince;
 
Yönerge’de yazıldığı üzere, parselin tamamı için hesaplanan katılım payının bağımsız bölüm sayısına bölüneceği ve bu tutarın ilgilisinden istenebileceği açıktır.
 
Davalı idare savunması eki belgelerden, katılım payı hesaplanırken, yapının su ve kanalizasyon hizmetlerini aldığı cephe uzunluğunun İZSU Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birim fiyatları ile çarpılarak çıkanın ikiye bölüneceği, bulunan rakamın da bağımsız bölüm sahiplerinin hisseleri oranında taksim edileceği anlaşılmaktadır.
 
Yukarıda yazılı hesap yöntemi doğrultusunda; kanalizasyon alt yapı hizmeti için bağımsız bölüm başına 208,50 TL, su alt yapı hizmeti için bağımsız bölüm başına 330,93 TL ve alt yapı katılım proje inceleme ücreti olarak da 35,60 TL olmak üzere toplamda 575,03 TL nin davacı ile aynı sitede oturan diğer bağımsız bölüm sahiplerinden istendiği görülmekte olup aynı oranda (1/9 )hisseye sahip davacıdan da aynı miktarın istenmesi gerekmektedir.
 
Buna göre 575,03 TL lık katılım payı miktarını aşan 1.284,47 TL’lik kısmın davacıdan istenmesinde isabet bulunmamakta olup bu miktarın davalı idarece davacıya yasal faizi ile birlikte geri ödenmesi gerekmektedir.
 
Açıklanan nedenlerle, davacı itirazının kısmen reddine, dava konusu alt yapı katılım payı miktarının 575,03 TL lik kısmının reddine ilişkin İzmir 2. İdare Mahkemesi Hakimliği’nin 22.03.2013 günlü, E:2011/2019, K:2013/496 sayılı karar kısmının ONANMASINA, davacı itirazının kısmen kabulü ile itiraza konu mahkeme kararının alt yapı katılım payı miktarının 1.284,47 TL’lik kısmının reddine ilişkin kısmının BOZULMASINA, 1.284,47 TL’nin dava tarihi olan 16.09.2011 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davacıya geri ödenmesine, dava safhasındaki 68,30 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12/2. maddesi uyarınca belirlenen 440,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, itiraz safhasındaki 90,10 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12/2. maddesine göre belirlenen 440,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, yatırılan posta gideri avansından artan miktarın mahkemesince HMK’nun 333. maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde mahkememizden karar düzeltme isteme yolu açık olmak üzere 09.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat