Alkolmetreyi Üflemeyen Sürücünün Ehliyetine El Konulmasına İtiraz Süresi

Alkolmetreyi Üflemeyen Sürücünün Ehliyetine El Konulmasına İtiraz Süresi

Danıştay 15. Daire Başkanlığı
Esas No : 2015/7393
Karar No : 2016/216

İstemin Özeti: 22.08.2014 günü saat 23:15 civarında Denizli İli, Merkez, Kayalık Caddesi üzerinde yapılan trafik denetimi esnasında durdurulan davacı hakkında alkolmetre cihazı ile alkol ölçüm testi yapılmak istendiği, davacının ölçüme itiraz ederek alkolmetre cihazını üflemediği, bunun üzerine ret çıktısı alındığı, davacının alınan çıktıyı imzalamadığı, bu nedenle sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına ilişkin tutanak ile toplam 3.620,00.- TL tutarında idari para cezası ile tezciyesine ilişkin tutanakların düzenlendiği ve tutanaklara davacı tarafından imzadan imtina edildiği şerhi koyulduğu görülmekle dava konusu işlemlerin olay anında(22.08.2014 tarihinde) davacı tarafından öğrenildiğinin açık olduğu, 31.03.2015 tarihinde internet üzerinden öğrenildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve yukarıda anılan mevzuat uyarınca dava konusu işlemlerin öğrenildiği tarihten itibaren iptali istemiyle altmış(60) gün içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 14.04.2015 tarihinde açılan bu davanın esasının, süreaşımı nedeniyle incelenmesine hukuken imkan bulunmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “kararın bozulması” başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, Denizli İdare Mahkemesi’nin 14/05/2015 tarih ve E:2015/343; K:2015/479 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 25/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat