YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK İÇİN HİLELİ ARAÇ SATIŞI

T.C
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2015/1292
KARAR NO.2016/7561
KARAR TARİHİ.21.6.2016
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

KARAR
Davacı vekili, davalı borçlu …’in alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla 18.4.2012 tarihinde dahili davalılar … ve …’tan aldığı … plakalı aracı birlikte yaşadığı davalı … adına tescil ettirdiğini belirterek davalılar arasındaki tasarrufun iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı borçlu …, dava konusu aracı kendisinin almadığını, 1.1.2009 tarihinde aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle tüm mallarına tedbir ve haciz konulduğunu bu nedenle ticari faaliyetlerine devam edemediğinden ekonomik olarak iflas ettiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı … vekili, müvekkilinin dava konusu aracı 18.4.2012 tarihinde 125.000 TL bedelle davalılar … ve …’tan aldığını, müvekkilinin …. bankasında 17 yıldır çalıştığını, araç bedeli olarak 128.500 TL’yi borçlunun babasından borç aldığını, aldığı borcu da kredi kullanarak ve kıdem tazminatı ile kısmen ödediğini, borçlunun ekonomik durumunun kötü olduğunu eşine ve çocuklarına nafaka dahi ödeyemediğini, aciz belgesi sunulmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Dahili davalı …, dava konusu aracı davalı …’a sattığını satış bedeli olarak 154.000 TL’yi de ….’dan aldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Dahili davalı … savunma yapmamıştır.

Mahkemece iddia,savunma toplanan delillere göre dava konusu aracın davalı … tarafından alınmış gibi görünmesine rağmen gerçekte satış işleminin borçlu …. tarafından yapıldığı, sözkonusu aracın kira sözleşmesi ile halen borçlu tarafından kullanıldığı, kira bedellerinin ödendiğinin ispatlanamadığı, hayatın olağan akışına ters bir şekilde davalı …’a borçlunun babasının borç verdiği bu borcun ödendiğine dair yazılı belge sunulmadığı, borç para ilişkisinin gerçekte olmadığı,davalı …’ın dava konusu aracı alabilecek ekonomik gücünün olmadığı gibi davalı …’ın o tarihte dava konusu olmayan 2009/16560 sayılı takip dosyasındaki alacağı da 26.11.2012 tarihinde temlik aldığı, böylelikle davalı …’ın borçlu … adına alacaklılarından mal kaçırma kastı ile hareket ettiğini bildiği ve bilebilecek durumda olduğu, …’a borç paralarının bu amaçla verildiği böylelikle …’ın borçlu lehine hareket ettiği,dava konusu aracın alınmasında maddi kaynağın davalı borçlu tarafından karşılandığı,aracın halen borçlunun ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu şirket tarafından kullanıldığı, satış suretiyle gerçek alıcının gizlenmesinin hedeflendiği gerekçesiyle davanın kabulüne 18.4.2012 tarihli araç satış sözleşmesinin iptali ile davacıya dava konusu alacak ve ferileriyle sınırlı olarak araç üzerinde cebri icra yetkisi tanınmasına karar verilmiş;
hüküm, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 852,89 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …’dan alınmasına 21.6.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat