Akrabalar Arası Taşınmaz Satışı Tasarrufun İptali

Akrabalar Arası Taşınmaz Satışı Tasarrufun İptali

T.C.
SAMSUN
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
2. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2017/805
KARAR NO : 2017/758
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : SİNOP ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ :
NUMARASI :
DAVACI :
VEKİLİ : Av. BAHADIR OKTAY
DAVALI :
VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA: Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı)
DAVA TARİHİ : / /2015
KARAR TARİHİ : / /2017
KARARIN YAZILMA TARİHİ: / /2017

GEREKÇE:
Dava, İİK.nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali niteliğindedir.

Davacı alacaklı tarafından borçlu aleyhine yapılan icra takip dosyasında yapılan haciz ve icra dosyası kapsamında yapılan mal varlığı araştırmasından davalının aciz halinde olduğu anlaşılmaktadır.

Sinop Kefevi Mahallesi … ada … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın . kat . numaralı bağımsız bölümü borçlu adına kayıtlı iken 2015 tarihinde 250.000 TL bedelle davalıya satılmıştır. Taşınmazı asıl borçludan satın alan davalı 3. Kişi, …….’in eşinin kız kardeşidir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, borçlu ile 3. kişi ……’ün enişte baldız olmalarına, İ.İ.K.’nun 278/1 maddesine uyarınca enişte ile baldız arasında yapılan ivazlı yada ivazsız tasarrufların bağışlama hükmünde sayılacağının öngörülmesine ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre davalı vekilli nin yerinde olmayan istinaf başvurusunun HMK.nun 353/1-b.1 maddesi uyarınca reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan REDDİNE,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, Davalı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin üzerlerine bırakılmasına, İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, Davalı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan bölümünün karar kesinleştiğinde talep halinde yatırana iadesine Kararın Dairemizce taraflara tebliğine,

6100 sayılı HMK’nın 353/1-b.1, 361/1, 362/1-a ve 365/1. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Dairemize veya hükmü veren İlk Derece Mahkemesi’ne veya temyiz edenin bulunduğu yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine veya İlk Derece Mahkemesi’ne verilebilecek bir dilekçe ile Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.05/10/2017

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat