Aile Mallarının Korunması ve Kefalet Sözleşmesinin İptali Davası

TCK m. 221 nedir?

Aile Mallarının Korunması ve Kefalet Sözleşmesinin İptali Davası

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
2016/17382 E.
2018/2774 K.

Taraflar arasındaki aile mallarının korunması ve kefalet sözleşmesinin iptaline ilişkin davanın yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın dava şartı yokluğundan reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı şirket vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili , davacı ile davalılardan …’ın evli olduğunu, adı geçenin diğer davalı şirketin, dava dışı şirkete karşı düzenlediği senetlere kefil olduğunu, borç ödenmeyince takip başlatıldığını, kefaletin TBK’nun 584. maddesine aykırı olması nedeniyle geçersiz olduğunu, aile mallarının ve aile birliğinin korunması amacıyla kanunda hükümler getirildiğini, yasaya aykırı kefalet sözleşmesinin iptalinin gerektiğini ileri sürerek, davalı …’in TBK.’nun 584. maddesine aykırı olarak kredili satış sözleşmesinin teminatı olarak düzenlenmiş senetlere ilişkin kefaletinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmemiştir.

Mahkemece, davanın mahiyeti itibariyle kambiyo senedine dayalı icra takibine konu bono yönünden TBK’nun 584. maddesine aykırı kefaletin iptali ve borçlu bulunmadığının tespiti istemine ilişkin olduğu gerekçesiyle, davanın göreve yönelik dava şartı yokluğu nedeniyle reddine, dosyanın karar kesinleştiğinde ve talep halinde görevli …… Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş,hüküm davalı şirket vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davalı şirket vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 16/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat