Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri

Madde 269 (Değişik: 18.2.1965-538/109 md)

Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı­da talep ederse ödeme emri, borçlar kanununun 260 ve 288 inci maddele­rinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde itiraz sebeplerini 62.nci madde hükümleri dahilinde, icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır.

İtiraz takibi durdurur.İtirazın tebliğ tarihinden itibaren altı ay için­de, itirazın kaldırılmasını istemeyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan do­layı ilamsız icra yolu ile takip yapamaz.

Borçlar Kanununun 260’inci maddesinin, kiralayana altı günlük mühletin hitamında, akdi feshe müsaade ettiği hallerde, itiraz müddeti üç gündür.

İcra dairesi tahliye istemli takip üzerine, borçlu kiracıya takip ta­lepnamesin uygun bir ödeme emri gönderecektir. Bu nedenle, icra mü­dürlüğü tarafından düzenlenip, borçlu kiracıya gönderilen ödeme emrin­de yazılması gereken kayıtlar, ödeme emri belgesinde matbu olarak bu­lunmaktadır. Buna rağmen ödeme emrinde süre gösterilmemiş ise, kiracıya gönderilen ihtar yasal olmaktan çıkar.

Ödeme emrinin, İİK’nun 269.maddesinde yazılı hususları içermesi gerekir. Aksi halde, hukuki sonuç doğurmaz. Bu sebeple ödeme emrinde, aşağıda belirtilen hususlar mutlaka bulunmalıdır.

1- Kiralayan alacaklı, kira borçlusunun kimlikleri ve adresleri ile talep edilen kira alacağının, Türk lirası karşılığı yazılmalıdır. Kira söz­leşmesi, yabancı para karşılığı düzenlenmiş olabilir. Bu taktirde, takip tarihinde alacağın, Türk Lirasının karşılığı gösterilmelidir.

  • BK’nun 260 ve 288.maddelerinde yazılı kira sözleşmesinin fes­hedileceğine dair ihtar, mutlaka yazılmalıdır.Buna tahliye ihtarı denir. Tahliye ihtarını içermeyen ödeme emri, temerrüt ihtarı yerine geçmez.
  • Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren, 7 gün içerisinde itiraz edilebileceği yazılmalıdır.Ancak bu süre altı aydan süreli sözleşmelerde, İİK’nun 269/son maddesi hükmü gereğince üç gündür.
  • Borçlu kiracı itirazında, kira akdini ve varsa yazılı kira sözleş­mesindeki imzasını, açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılacağı hususu yazılmalıdır.
  • Süresinde itiraz edilmez ve adi kirada otuz gün, hasılat kirasında altmış gün içerisinde, kira borcu ödenmez ise, alacak yönünden haciz isteneceği ve icra mahkemesinden tahliye talep edileceğinin yazılması zorunludur. Yasal ödeme sürelerini ihtiva etmeyen ödeme emri sonucu, temerrüt oluşmaz.

Ödeme emrinde itiraz süresi, yasal olarak 7 günden fazla gösteril­miş ve gösterilmiş olan bu süre içerisinde de borçlu tarafından itiraz ya­pılmış ise, yapılan itirazın süresinde yapıldığının kabulü gerekir.Buna karşılık borçlu hakkında çıkarılan ihtarlı ödeme emrinde, borçluya veri­len Ödeme süresi, yasal sürenin altında ise ihtar, yasal bir ihtar olmaktan çıkacaktır. Uygulamada zaman zaman otuz günlük süre yerine, bir aylık süre verilmektedir. Bir ay, her zaman otuz günlük süreye karşılık gelmemektedir.Böyle bir eksiklik mahkeme tarafından kendiliğinden göz önü­ne alınacağı için, eksik ve hatalı ihtar içeren ödeme emrine dayanarak açılan tahliye davasının, icra mahkemesince reddine karar verilmesi ge­rekir. Ödeme emrinde istenen kira alacağının, hangi aylara ait olduğunun belirtilmemesi ise, sonuca etkili olmayacağından ödeme emrinin iptalini gerektirmeyecektir.

Ödeme emrinde, yedi günden fazla itiraz süresi tanınmış olması, borçlunun lehine olup, Ödeme emrini geçersiz hale getirmeyecektir.

Otuz günlük yasal ödeme süresinin son gününün tatile rastlaması halinde, ödeme süresi tatili takip eden ilk iş günü, mesai sonuna kadar uzamış sayılır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat