4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 27 – Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.

Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

Açıklamalar

Bir kimsenin adını ve soyadını değiştirilmesinden zarara uğradığı iddia eden kişi ve­ya kişiler, ad ve soyadı değişikliğini öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararına itiraz ederek kaldırılmasını dava edebilir. Bu süre hak düşürücü süredir. Öğren­me gününden itibaren bir yıl geçtikten sonra açılan dava dinlenmeyecektir.

Adın ve soyadının değişikliğine itiraz davası, kararı veren mahkemeye açılacaktır. İtiraz eden kişi, ad ve soyadı değişikliğinden dolayı önemli bir zarar görmüş olmalıdır. Bu zarar maddi ya da manevi olabilir.

İtiraz edecek kişi adın ve soyadının değiştirilmesinden zarara uğrayan kişidir. Yeni adın ve soyadının alınmasının dışında eski adın ve soyadının değiştirilmesi de (terk edil­mesi de) kişinin zarara uğramasına yol açabilir. Örneğin: Kocasının eski soyadı ile belirli bir alanda ün yapan kadın, kocasının soyadını değiştirmesiyle yeni soyadını alacak, eski soyadını yitireceğinden bu durum onun uğraş alanında sağladığı ünü ve saygınlığı zarara uğratabilir.

Mahkemece itirazın haklı olup olmadığı, itiraz eden kişinin ad ve soyadı değişikliğin­den önemli bir zarara uğrayıp uğramadığını hâkim takdir edecektir.(TMK.m.4)

Yapılan yargılama sonunda itiraz haklı görülecek olursa, ad ve soyadı değişikliği ka­rarı kaldırılacak ve ilgili kişi eski ad ve soyadına dönecektir. Fakat bu arada iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması gerekir. Bunun içinde itirazın kabulüne ilişkin kararın kesin­leşmesine kadar geçen dönemde, kişinin yeni adı veya soyadı ile yaptığı işlemlerin geçerli sayılması gerekir.

Görevli Mahkeme

İtiraz edilen ad ve soyadının değiştirilmesine veya düzeltilmesine karar veren Asliye Hukuk Mahkemesi

Yetkili Mahkeme

İtiraz edilen ad ve soyadının değiştirilmesine veya düzeltilmesine karar veren Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı

Ad ve soyadı değişikliğinden önemli bir zarar uğrayan veya uğrayanlar

Davalı

Ad ve soyadının değiştirilmesine veya düzeltilmesi davası açarak yeni ad ve soyadı alan kimse veya kimseler

Dava açma süresi

Ad ve soyadı değişikliğinin öğrenildiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme veya düzeltilme kararına itiraz ederek kaldırılmasını dava edilecektir. Bu süre hak düşürü­cü süredir.

Öğrenme gününden itibaren bir yıl geçtikten sonra açılan dava dinlenmeyecektir.

Konu İle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

l-Ad veya soyadı değiştirilmesinden veya düzeltilmesinden zarar görenlerin kararı veren mahkemeye itiraz etmeleri durumunda mahkeme, itiraz edenin ve itiraz edilenin delillerini toplayacak, değişiklikten bir zararın bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.

2-İtiraz edenin zararının, önemli bir zarar olup olmadığı ve devam edip etmediği araştırılacaktır.

3-Ad ve soyadı değişikliği veya düzeltilmesi kararının öğrenildiği günden başlayarak bir yıl içinde davanın açılıp açılmadığı tespit edilecektir. Bir yıllık süre hak düşürücü süredir. Bu süre geçtikten sonra açılan dava dinlenmeyecektir.

4-Dava basit yargılama usulüne tabidir. Her türlü delille ispat edilebilir. Adli tatilde de görülür.

5-Ad ve soyadı değişikliği veya düzeltilmesi davaları Cumhuriyet savcısı huzuru ile yapılmışsa ve duruşmada nüfus idaresi temsilcisi bulunmuşsa bunlarında davada hazır bulunacaktır.

6-Mahkemece itirazın haklı olup olmadığı, itiraz eden kişinin ad ve soyadı değişikli­ğinden önemli bir zarara uğrayıp uğramadığını hâkim takdir edecektir.

7-Yapılan yargılama sonunda itiraz haklı görülecek olursa, ad ve soyadı değişikliği kararı kaldırılacak ve ilgili kişi eski ad ve soyadına dönecektir.

8-Hüküm kesinleştiğinde verilen kadar değiştirme ve düzeltme kararında olduğu gibi mahkemece nüfus idaresine gönderilecektir.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...