6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Süreler

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Süreler

MADDEKONUSÜRE
4Sözleşmede öngörülen koşulların, tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği süreSözleşme süresi içinde
10Teslim tarihinde var olduğu kabul edilecek ayıplarTeslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıplar
11Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren yerine getirilmesi gereken süreAzami otuz iş günü
11Konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren yerine getirilmesi gereken süreAltmış iş günü
116502 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebinin yerine getirileceği süreYönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde
11Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarının tüketiciye iade edileceği süreDerhâl
12Ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk bakımından zamanaşımı süresiMalın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıl
12Konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk bakımından zamanaşımı süresiTaşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıl
12İkinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu
(Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere)
Bir yıldan az olamaz
12Konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu
(Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere)
Üç yıldan az olamaz
15Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutarın tüketiciye iade edileceği süreDerhâl
15Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde talebin sağlayıcı tarafından yerine getirileceği süreMakul sayılabilecek bir süre içinde
15Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde talebin
sağlayıcıya yöneltilmesinden itibaren yerine getirilme süresi
Otuz iş gününü geçemez
16Ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı hizmetten sorumluluğun zamanaşımı süresiHizmetin ifası tarihinden itibaren iki yıl
18Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkıYedi gün içinde
19Satıcı veya sağlayıcı kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye muacceliyet uyarısında bulunması zorunluluğunda olunan süreEn az otuz gün süre vererek
23Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, tüketiciye, teklif ettikleri kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu vermesi zorunluluğunda olduğu süreSözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce
24Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğu süreOn dört gün içinde
24Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra geri ödeyeceği süreOtuz gün içinde
26Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi gereken süreDeğişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce
26Tüketicinin faiz artışından etkilenmemesi bakımından borcun tamamını ödemesi ve kredi kullanmaya son vermesi süresiBildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde
30Kredi verenin sorumluluğunun; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere süresiBir yıl
33Konut finansmanı kuruluşlarının tüketiciye, konut finansmanı sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu vermek zorunda olduğu süreSözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce
34Konut finansmanı kuruluşunun Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını kullanabilmesi için tüketiciye muacceliyet uyarısında bulunmak için vermesi gereken süreEn az otuz gün
34Konut finansmanı kuruluşunun satış öncesinde konut için 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki verilmiş olan kişi veya kurumlara yaptıracağı kıymet takdirinde takdir edilen kıymetin tüketiciye bildirileceği süreSatıştan en az on iş günü önce
40Tüketicilere, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi için gereken süreÖn ödemeli konut satış sözleşmesinin kurulmasından en az bir gün önce
43Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğu süreOn dört gün içinde
43Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketicinin edinimlerini iade edeceği süreOn gün içinde
44Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresiSözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez
45Ön ödemeli konut satışında, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkıSözleşme tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar
45Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin tüketiciye geri verileceği süreDönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren yüz seksen gün içinde
45Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketicinin edinimlerini iade edeceği süreOn gün içinde
47Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satışı sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğu süreOn dört gün içinde
47Satıcı veya sağlayıcının 47. maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için bağlı olmadığı süreOn dört günlük süre
48Satıcı veya sağlayıcının taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirme süresiTüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren
48Mal satışlarında satıcı veya sağlayıcının taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirme süresiHer hâlükârda otuz günü geçemez
48Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin mesafeli sözleşmeden cayma hakkına sahip olduğu süreOn dört gün içinde
49Tüketicinin finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olduğu süreOn dört gün içinde
50Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formunun
a) Devre tatil sözleşmeleri
 
b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
 
c) Değişim sözleşmeleri
 
ç) Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmelerinde tüketicilere
verilmesi zorunlu olunan süre
Sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce
50Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğu süreOn dört gün içinde
50Tüketicinin edinimlerini iade edeceği süreSatıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren on gün içinde
50Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresiSözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez
53Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli bir zamana yayılan promosyon uygulamalarının süresi;-günlük süreli yayınlarda yetmiş beş günü,
-haftalık süreli yayınlarda on sekiz haftayı,
-daha uzun süreli
yayınlarda ise on iki ayı
geçemez.
53Süreli yayın kuruluşunun, promosyon uygulamasına ait reklamlarda uygulamaya konu olan mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilan etmek ve bu mal veya hizmetin teslim ve ifasını, yerine getirmek zorunda olduğu sürePromosyon uygulamasının bitiminden itibaren kırk beş gün içinde
56Garanti süresiMalın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıl
58Üretici veya ithalatçıların satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorunda olduğu süreÜrettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince
59Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının 08.00-22.00 saatleri arasında, tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlar yapmak zorunda oldukları süreAyda on beş dakikadan az olmamak üzere
59Tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla Yapılan yayınların tarih, saat, süre ve içerik bilgilerinin liste hâlinde Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirileceği süreHer ay düzenli olarak
63Reklam Kurulu üyelerinin görev süreleriÜç yıl
63Reklam Kurulu Üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan üyeliklere görevlendirme veya seçim yapılacağı süreBir ay içinde
65Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla Bakanlığın koordinatörlüğünde Reklam Konseyinin toplanacağı süreYılda en az bir kez
70Tarafların tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebileceği süreTebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde
77Reklam Kurulunun idari para cezalarını on katına kadar uygulayabilmesi için  idari işleme konu ihlalin tekrar edilmesi gereken süreBir yıl içinde
776502 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yapılacak ihtarda bilgi ve belgelerin doğru olarak verilmesi veya yerinde inceleme imkânının sağlanması için verilecek süreYedi gün içinde
786502 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilmek bakımından idare mahkemesinde dava açılacak süreİşlemin tebliğini izleyen günden itibaren otuz gün içinde
786502 sayılı Kanuna göre verilen idari para cezalarının, ödenmesi gereken süreTebliğinden itibaren bir ay içinde
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat