6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Süreler

0
306

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Süreler

MADDE KONU SÜRE
4 Sözleşmede öngörülen koşulların, tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği süre Sözleşme süresi içinde
10 Teslim tarihinde var olduğu kabul edilecek ayıplar Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıplar
11 Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren yerine getirilmesi gereken süre Azami otuz iş günü
11 Konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren yerine getirilmesi gereken süre Altmış iş günü
11 6502 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebinin yerine getirileceği süre Yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde
11 Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarının tüketiciye iade edileceği süre Derhâl
12 Ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk bakımından zamanaşımı süresi Malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıl
12 Konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk bakımından zamanaşımı süresi Taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıl
12 İkinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu
(Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere)
Bir yıldan az olamaz
12 Konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu
(Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere)
Üç yıldan az olamaz
15 Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutarın tüketiciye iade edileceği süre Derhâl
15 Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde talebin sağlayıcı tarafından yerine getirileceği süre Makul sayılabilecek bir süre içinde
15 Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde talebin
sağlayıcıya yöneltilmesinden itibaren yerine getirilme süresi
Otuz iş gününü geçemez
16 Ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı hizmetten sorumluluğun zamanaşımı süresi Hizmetin ifası tarihinden itibaren iki yıl
18 Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkı Yedi gün içinde
19 Satıcı veya sağlayıcı kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye muacceliyet uyarısında bulunması zorunluluğunda olunan süre En az otuz gün süre vererek
23 Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, tüketiciye, teklif ettikleri kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu vermesi zorunluluğunda olduğu süre Sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce
24 Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğu süre On dört gün içinde
24 Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra geri ödeyeceği süre Otuz gün içinde
26 Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi gereken süre Değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce
26 Tüketicinin faiz artışından etkilenmemesi bakımından borcun tamamını ödemesi ve kredi kullanmaya son vermesi süresi Bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde
30 Kredi verenin sorumluluğunun; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere süresi Bir yıl
33 Konut finansmanı kuruluşlarının tüketiciye, konut finansmanı sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu vermek zorunda olduğu süre Sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce
34 Konut finansmanı kuruluşunun Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını kullanabilmesi için tüketiciye muacceliyet uyarısında bulunmak için vermesi gereken süre En az otuz gün
34 Konut finansmanı kuruluşunun satış öncesinde konut için 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki verilmiş olan kişi veya kurumlara yaptıracağı kıymet takdirinde takdir edilen kıymetin tüketiciye bildirileceği süre Satıştan en az on iş günü önce
40 Tüketicilere, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi için gereken süre Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin kurulmasından en az bir gün önce
43 Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğu süre On dört gün içinde
43 Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketicinin edinimlerini iade edeceği süre On gün içinde
44 Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi Sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez
45 Ön ödemeli konut satışında, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı Sözleşme tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar
45 Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin tüketiciye geri verileceği süre Dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren yüz seksen gün içinde
45 Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketicinin edinimlerini iade edeceği süre On gün içinde
47 Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satışı sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğu süre On dört gün içinde
47 Satıcı veya sağlayıcının 47. maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için bağlı olmadığı süre On dört günlük süre
48 Satıcı veya sağlayıcının taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirme süresi Tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren
48 Mal satışlarında satıcı veya sağlayıcının taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirme süresi Her hâlükârda otuz günü geçemez
48 Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin mesafeli sözleşmeden cayma hakkına sahip olduğu süre On dört gün içinde
49 Tüketicinin finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olduğu süre On dört gün içinde
50 Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formunun
a) Devre tatil sözleşmeleri
 
b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
 
c) Değişim sözleşmeleri
 
ç) Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmelerinde tüketicilere
verilmesi zorunlu olunan süre
Sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce
50 Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğu süre On dört gün içinde
50 Tüketicinin edinimlerini iade edeceği süre Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren on gün içinde
50 Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi Sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez
53 Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli bir zamana yayılan promosyon uygulamalarının süresi; -günlük süreli yayınlarda yetmiş beş günü,
-haftalık süreli yayınlarda on sekiz haftayı,
-daha uzun süreli
yayınlarda ise on iki ayı
geçemez.
53 Süreli yayın kuruluşunun, promosyon uygulamasına ait reklamlarda uygulamaya konu olan mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilan etmek ve bu mal veya hizmetin teslim ve ifasını, yerine getirmek zorunda olduğu süre Promosyon uygulamasının bitiminden itibaren kırk beş gün içinde
56 Garanti süresi Malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıl
58 Üretici veya ithalatçıların satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorunda olduğu süre Ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince
59 Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının 08.00-22.00 saatleri arasında, tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlar yapmak zorunda oldukları süre Ayda on beş dakikadan az olmamak üzere
59 Tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla Yapılan yayınların tarih, saat, süre ve içerik bilgilerinin liste hâlinde Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirileceği süre Her ay düzenli olarak
63 Reklam Kurulu üyelerinin görev süreleri Üç yıl
63 Reklam Kurulu Üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan üyeliklere görevlendirme veya seçim yapılacağı süre Bir ay içinde
65 Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla Bakanlığın koordinatörlüğünde Reklam Konseyinin toplanacağı süre Yılda en az bir kez
70 Tarafların tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebileceği süre Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde
77 Reklam Kurulunun idari para cezalarını on katına kadar uygulayabilmesi için  idari işleme konu ihlalin tekrar edilmesi gereken süre Bir yıl içinde
77 6502 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yapılacak ihtarda bilgi ve belgelerin doğru olarak verilmesi veya yerinde inceleme imkânının sağlanması için verilecek süre Yedi gün içinde
78 6502 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilmek bakımından idare mahkemesinde dava açılacak süre İşlemin tebliğini izleyen günden itibaren otuz gün içinde
78 6502 sayılı Kanuna göre verilen idari para cezalarının, ödenmesi gereken süre Tebliğinden itibaren bir ay içinde

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here