2B TAPU İPTALİ VE TESCİL TEMYİZ DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

2B TAPU İPTALİ VE TESCİL TEMYİZ DİLEKÇESİ

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ …… HUKUK DAİRESİNE

 

TEMYİZ YOLUNA

BAŞVURAN DAVALILAR            :

1-     ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

2-     ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :……. Asliye Hukuk Mahkemesinin …….. Esas- ……. Karar nolu, …….. tarihli kararına yönelen istinaf başvurusunun ….. Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesi tarafından incelenmesi sonucunda istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararın BOZULMASI istemidir.
AÇIKLAMALAR     :

 

Davacı Maliye Bakanlığı, dava konusu S. İlçesi, 14 pafta, 1526 sayılı parselde kayıtlı taşınmazın evveliyatının orman olduğu, 6831 Sayılı Yasa’nın 2/B. Maddesi uyarınca Hazine adına orman dışına çıkarıldığı ve çıkarma işlemi kesinleştiği iddiasıyla ……. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……. Esas sayılı dosyasından tapu iptali ve tescil davası açmıştır.

1744 Sayılı Yasa ile değişik 6831 Sayılı Yasa’nın 2/2. maddesine göre; Orman sınırı dışına çıkarılacak yer sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder. Dava konusu taşınmaz “Tarla” vasfında olup şahıs mülk ve zilyetliğindedir. Taşınmazın, orman niteliğini kaybetmiş olması Hazine adına tescilini gerektirmez. Orman sınırları dışına çıkarılan yerler hususi orman ise sahipleri adına orman dışına çıkartılır.

Ayrıca ….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ………… Esas sayılı dosyasıyla … parsel sayılı taşınmaz kayıtlarındaki Orman Kanununun 2/B maddesine göre orman dışına çıkarılmıştır şerhinin iptali talebiyle dava açılmış ve ……… Esas sayılı dosya ile birleştirilmiştir.

Yerel Mahkeme, Hazine tarafından açılan davanın reddine, ……… Esas sayılı dosyasındaki davanın kabulü ile taşınmaz üzerindeki Orman Kanununun 2/B maddesine göre orman dışına çıkarılmıştır şerhinin iptaline karar vermiştir.

İstinaf incelemesinin ardından …… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ………. Esas sayısına kayıtlı dava dosyasında  dava konusu yerin evveliyatı devlet ormanı olduğu ve 3302 Sayılı Yasanın 2/B maddesi uyarınca orman dışına çıkarıldığı gerekçesiyle mevcut parselin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline ………… Karar sayılı …………. tarihli ilam ile karar vermiştir. İstinaf Mahkemesinin gerekçesindeki eksiklikler giderilmeden verilen bu karar hatalıdır.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkeme tarafından verilen hükme yönelen istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararın bozulmasına ve dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine iadesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.Saygılarımızla.

TEMYİZ YOLUNA BAŞVURAN

DAVALI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat